رعایت نکات استفاده از چرخ گوشت

هنگام استفاده از چرخ گوشت اعم از برقی یا دستی آن را روی میز یا سکویی که دست کودک به آن نمی رسد قرار دهید و برای جلوگیری از بد آموزی و خطری که خودتان و کودکتان را تهدید می کند ، از میله مخصوص برای فرو بردن گوشت به داخل چرخ گوشت استفاده کنید .


مشاوره ایمنی آتش نشانی گرمایش برودت پارس

09194782491

02166233275


منبع این نوشته : منبع
گوشت ,استفاده